سرویس ویژه

ثبت سفارش ( بدون انتقال ارز و … )
گشایش اعتبار و اجرای کلیه خدمات گمرکی
ارائه خدمات گمرکی و ترانزیت کالا
تخلیه و بار گیری در مبداء و مقصد
بسته بندی کالا و بارگیری و نظارت برعملیات بارچینی، تخیله و بارگیری
قابلیت انجام امور Switch BL

نمونه کارها

RussiaTurkeyEnglishIran