دستور العمل ثبت نام تحویل گیرندگان کانتینر در طرح بیمه کانتینری

کشتیرانی

احتراما استحضار دارند در راستای کاهش تشریفات اداری و اسنادی ، جلوگیری از گردش زاید مالی و ایجاد سهولت در فرایندهای کسب و کاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اقدام و ارئه خدمات بیمه ای در جایگزینی اسناد تضامنی و … برای تحویل ترخیصیه  کانتینر نموده است. لذا با رویکرد افزایش تعملات بین صنفی و تشکلی شیوه نامه و دستور العمل ثبت نام در “طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر در قبال مالکان کانتینر یا نمایندگان ایشان” ویژه اشخاص حقوقی دریافت کننده ترخیصیه جهت استحضار و بهره برداری و اطلاع رسانی به تشکل های بشرح فایل پیوست تقدیم حضور میگردد .

SabaSea Services CV

 

RussiaTurkeyEnglishIran