سرویس‌های ویژه

  • ثبت سفارش ( بدون انتقال ارز و … )
  • گشایش اعتبار و اجرای کلیه خدمات گمرکی
  • ارائه خدمات گمرکی و ترانزیت کالا
  • تخلیه و بار گیری در مبداء و مقصد
  • بسته بندی کالا و بارگیری و نظارت برعملیات بارچینی، تخیله و بارگیری
  • قابلیت انجام امور Switch BL
بستن